Winkelwagen

Leveringsvoorwaarden


Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten

Gelukz 

Website www.gelukz.nl
Emailadres info@gelukz.nl


Artikel 1. Definities

1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna te volgen termen in de volgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a; De consumentenverkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
b; De consument: een wederpartij, die een natuurlijk persoon is en niet hadelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
c; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gelukz en de consument.


Artikel 2. Algemeen

1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelukz en de consument waarop Gelukz deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2 Het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met  Gelukz, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen
 
1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
2 Betaling kan geschieden per bank, giro of onder rembours. De rembourskosten worden aan u doorberekend. Voordat de overeenkomst totstandkomt zal de totaalprijs kenbaar worden gemaakt. 
3 Alle aanbiedingen van Gelukz zijn vrijblijvend en Gelukz behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

Artikel 4. Betaling

1 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5. Acceptatie overeenkomst

1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Gelukz. Gelukz is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzonder voorwaarden aan de levering te  verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Gesselli Homeshopping dit mee binnen twintig (20) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 6. Levering

1 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen. 
2 Wij streven ernaar om het product binnen 3 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 
3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

4.1 Gelukz blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 


Artikel 9. Risico-overgang

1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 10. Reclames

1 U heeft de verplichting om de geleverde produkten onmiddelijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen één (1) week na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan  Gelukz te melden.
2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft  Gelukz de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van het te retourneren product daarvan te restitueren.
3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan  Gelukz te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Tijdens deze termijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan Gelukz retourneren.Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product in een deugdelijke verpakking zijn geretourneerd en tevens onbeschadigd, schoon en ongekreukt zijn. Door Gelukz ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. 
4 De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.
5 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1  Gelukz is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet, grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
2 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met wat was overeengekomen en deze niet comformiteit een gebrek is, dan is  Gesselli Homeshopping niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Artikel  16. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Tilburg.
2 Ingeval van uitleg van de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.